Vedtægter.

Trefarvet pragtegern

Vedtægter for Foreningen Eksotiske Pattedyr.
Sidst rettet den 17. marts 2018

§ 1.
Foreningens navn og adresse
§ 1.1
Foreningens navn er: Foreningen Eksotiske Pattedyr.
§ 1.2
Foreningens initialer er: F.E.P.
§ 1.3
Foreningens adresse er formandens adresse

§ 2.
Formål
§ 2.1
Foreningens formål er ved kommunikation, møder og deltagelse på messer at fremme interesse og viden for eksotiske pattedyrs adfærd, ynglepleje, kostvaner og sygdom, specielt med opdræt for øje. Ved eksotiske pattedyr forstås her, især de pattedyr, som til enhver tid optræder på Bilag 1 i Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v. (BEK nr. 1021 af 12/12/2002).
§ 2.2
At fremme samarbejdet med relevante offentlige myndigheder samt andre organisationer og hobbydyrsforeninger både i Danmark og i udlandet, for bevarelsen af eksotiske pattedyr i privat eje.
§ 2.3
At danske love angående hold af eksotiske pattedyr overholdes og fremme forståelsen herfor.
§ 2.4
At styrke det genetiske avlsmateriale ved blodfornyelse fra andre avleres dyr (evt. fra andre lande).
§ 2.5
At udvikle og vedligeholde etiske normer for hold af eksotiske pattedyr i Danmark.

§ 3.
Medlemmer
§ 3.1
Som medlemmer kan optages personer der er i besiddelse af lovlige eksotiske pattedyr, eller har interesse for samme.
§ 3.2
Foreningens kontingent og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.
Bliver beløbet ikke betalt ved påkrav 1 måned efter generalforsamlingen, slettes medlemmet.
§ 3.3
Skønnes det, at et medlem handler i modstrid med foreningens interesser eller ikke overholder foreningens retningslinjer, kan bestyrelsen midlertidigt udelukke vedkommende fra foreningen.
Bestyrelsen er da pligtig til at forelægge sagen på først kommende generalforsamling, hvor afgørende beslutning træffes ved stemmeflertal.

§ 4.
Økonomiske forhold
§ 4.1
Foreningen tegnes økonomisk af 3 bestyrelsesmedlemmer. Mindst 2 af disse kan sammen råde over foreningens midler.
§ 4.2
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§ 4.3
Regnskabet skal være afsluttet og reviderede før den ordinære generalforsamling, men regnskabs kontrollanten har til enhver tid adgang til regnskabet.
§ 4.4
Kassereren fører foreningens regnskab, som består af kontoudtog og bilag for perioden og en medlemsliste med hvert medlems navn, adresse, e-mail adresse og medlems nummer, der er fortløbende.
§ 4.5
Foreningens midler skal indestå på en bankkonto.

§ 5.
Bestyrelsen
§ 5.1
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kassere, og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kassere vælges direkte af generalforsamlingen de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen og konstitueres af bestyrelsen.
§ 5.2
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således af formand og to bestyrelsesmedlem vælges lige år, og kassere og to bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år.
§ 5.3
Ud over bestyrelsen vælges hvert år en regnskabs kontrollant.
§ 5.4
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfritaget.

§ 6.
Generalforsamling
§ 6.1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april.
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent blandt de tilstedeværende medlemmer. Indvarslingen sker med mindst 14 dages varsel.
§ 6.2
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab med kontoudtog til godkendelse. Hvis kassereren er syg eller på anden måde er forhindret i at deltage i generalforsamlingen skal regnskabet fremlægges alligevel, bestyrelsen træffer beslutning om hvem der skal fremlægge.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af regnskabs kontrollant.
8. Eventuelt
§ 6.3
Forslag fra medlemmerne skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
§ 6.4
Medlemskab giver ved tilstedeværelsen på generalforsamlingen ret til en stemme såfremt medlemskontingentet er indbetalt rettidigt, samt at medlemmet har været medlem i mindst 3 måneder inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.
Afstemningsregler
§ 7.1
Afstemningen afgøres ved stemmeflertal.
§ 7.2
Såfremt der under afstemningen om et forslag opstår stemmelighed, bortfalder forslaget.
§ 7.3
Afstemning sker pr. brev, fuldmagt eller ved håndsoprækning, eller hvis blot ét medlem forlanger det, ved skriftlig afstemning.
§ 7.4
Ved afstemning pr. fuldmagt kan et enkelt medlem kun stemme med maks. 2 fuldmagter, ud over sin egen stemme.

§ 8.
Vedtægts ændringer
§ 8.1
I beslutninger om vedtægts ændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med bestyrelsens beslutning, eller på skriftlig motiveret begæring af mindst 6 medlemmer.
§ 9.2
Indvarslingen sker med mindst 14 dages varsel.

§ 10.
Bestyrelsens arbejde
§ 10.1
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.
§ 10.2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Står stemmerne lige er formandens (evt. næstformandens) stemme afgørende.
§ 10.3
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året, udgifter hertil og til anden nødvendig repræsentation afholdes af foreningen.

§ 11.
Interessegrupper
§ 11.1.
En interessegruppe er en samling af medlemmer med et fælles tilhørsforhold enten emnemæssigt eller geografisk. Den oprettes under FEP af bestyrelsens eller på medlemmernes eget initiativ, men skal da endeligt godkendes af FEP’s bestyrelse.
§ 11.2.
En interessegruppes virksomhed må ikke være i modstrid med FEP’s vedtægter..
§ 11.3.
En interessegruppe skal udpege en talsmands, som er FEP’s kontaktperson til gruppen, og som over for hovedafdelingens bestyrelse er ansvarlig for gruppens aktiviteter.
§ 11.4.
FEP’s bestyrelse kan efter ansøgning tildele interessegrupper økonomiske midler.
§ 11.5.
FEP’s bestyrtelse kan opløse en interessegruppe, hvis dennes virksomhed er i modstrid med FEP’s vedtægter, eller hvis gruppen handler åbenlyst illoyalt over for FEP’s generelle virke.

§ 12.
Opløsning af foreningen
§ 12.1.
For at opløse foreningen kræves to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med minimum 30 dages mellemrum.
§ 12.2.
Eneste punkt på dagsordenen er foreningens opløsning.
§ 12.3.
Såfremt foreningen opløses, bestemmer generalforsamlingen, hvortil foreningens midler skal anvendes.