Bekendtgørelser & love

Gældende regler

Drømmer du om at holde kattaer, ja så bliver du nødt til at flytte til f.eks. Tyskland, for de er ikke lovlige for private at holde i Danmark, efter at reglerne blev ændret  i 2003.
Der er meget forskellige regler i Europa ang. hold af dyr. I Sverige må man holde elefanter og delfiner men ikke silkeaber. Men de stiller store krav til anlæg i Sverige.
Om reglerne, herhjemme og i udlandet, så er helt logiske, skal vi ikke komme ind på her.

 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1261

kan man læse om gældende regler og hvilke arter private lovligt kan holde. Der kan dog være andre arter hos private. For tidligere lovlige dyr kan beholdes, mod at opfylde visse krav.

Her er Dyreværnsloven som gælder for alle som holder dyr.

Visse arter kræver CITES. Det er kort fortalt et papir udstedt af myndighederne, som beviser at dyret er opdrættet i fangenskab og altså ikke vildfanget.
Det er kun ganske få arter af silkeaber som der kræves CITES på. Paryk tamariner er den mest almindelige med CITES. Alle silkeaber som holdes, er opdrættet under beskyttede forhold.

Andre link til bekendtgørelser og vejledninger;

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr

Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr


Kompetencemålene for dyrepasseruddannelsen med speciale dyrehandel er nærmere beskrevet i § 4, stk. 1, nr. 1-15 og 32-37 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser.

Zoo bekendtgørelsen

Import og export af dyr

Invasive arter. 

EU forordning ang. invasive arter
Oktober 2017
Her kan man se liste over invasive arter. Listen ændres hvert år.

Sidste nyt (opdateret 26/7 2016)
Så blev listen over arterne offentliggjort.

Vi har fået lidt mere information ang. hvilke arter der vil blive berørt her i Danmark. Desværre ser det ud til at alle 37 arter vil blive forbudt herhjemme.
Da loven ikke er trådt i kraft endnu, så kan man stadig lovligt erhverve de berørte arter, og beholde dem efter til de dør, mod at opfylde nogle regler, bl.a. må man ikke yngle med og man skal sikre at de ikke kan undslippe, men som det ser ud nu så skal man ikke registrere sine dyr. (“Disse kæledyr, som holdes før listens ikrafttrædelse skal ikke registreres, men det er ejers ansvar at sikre, at forordningens krav til hold overholdes”)
Det kan man læse om i EU forordningen og ved at følge linket nederst.
Så det er altså sidste chance for lovligt at erhverve følgende pattedyrarter: Gråt egern (Sciurus carolinensis), Java mangust (Herpestes javanicus), Næsebjørn (Nasua nasua), Ræveegern (Sciurus niger), Rødbuget egern (Callosciurus erythraeus), Sibirisk jordegern (Tamias sibiricus) og Sumpbæver (Myocastor Coypus). Alle arter som lovligt kan holdes i dag. Vaskebjørn og muntjak berøres også men er allerede forbudt for private at holde.
Det var forventet at loven skulle træde i kraft marts 2016, men den er endnu ikke trådt i kraft her i starten af april.

Forhandlere og producenter af kæledyr, akvarieplanter mm


I Artikel 32 beskrives overgangsbestemmelser for erhvervsmæssige bestande af dyre- og plantearter på EU-listen, som blev , før arterne blev opført på EU-listen. Disse arter må indtil to år efter, at arten er opført på listen, holdes og transporteres til de forsknings- eller ex situ-bevaringsforetagender der har fået særlig tilladelse.
Derudover må de sælges til ikkeerhvervsdrivende brugere i ét år efter opførelsen på EU- listen, forudsat at enhederne holdes og transporteres i indesluttet opbevaring, og at alle nødvendige foranstaltninger er truffet for at sikre, at de ikke kan reproducere sig eller undslippe.
——————————————————————————————————————-
Bare for en ordens skyld, så kan det nævnes at EU lovgivningen gælder forud for dansk lov.
——————————————————————————————————————-
Med fed skrift er svar fra Naturstyrelsen.

Det jeg er rigtig meget i tvivl om er, præcist hvilke arter der bliver forbudt i Danmark. Altså er det alle de nævnte 37 arter eller kun de 10 som findes i Danmark som bliver forbudt, eller noget helt tredje?
Ja, det er alle 37, som bliver forbudt at handle, holde, avle, transportere mv.
Gældende fra ikrafttrædelse af EU-listen.

Og vil man dele EU op i regioner, så visse arter forbydes i visse regioner, eller vil alle arter blive forbudt i hele EU? Det sidste giver ikke mening syntes jeg.
Nej, det bliver ikke delt op. EU-listen er gældende i hele EU. Ud over EU-listen rummer forordningen dog mulighed for på sigt at lave regionale og nationale lister, som kan omfattes af nogle af de samme regler.

Det er fint at man prøver at dæmme op for de invasive arter. Men at tro at man kan udrydde dem, vil jeg mene er naivt. Ligeledes undre det mig at man ikke kan finde dyr som alm. huskat og mink på listen, for ikke at tale om den brune rotte, som alle tre gør stor skade og som vel også må defineres som invasive. Nå men det var en personlig sidebemærkning.
De arter, der er på EU-listen, skal opfylde en hel række kriterier. Herunder at kræve EU handling (modsat bare national eller regional handling), og listning skal medføre en forebyggende eller mindsklse af de skadelige effekter. For fx rotten ville en listning jo ikke gøre så stor forskel, da den allerede bekæmpes overalt.

Ved du hvornår EU-listen vil træde i kraft? Bliver det offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside? Den må vel også komme i EU Lovtidende? (eller hvad det hedder).
Den træder i kraft 20 dage efter publicering i EU-tidene. Vi kender ikke den præcise dato for dette. Det var forventet i januar/februar, men Kommissionen har oplyst os om, det det er noget forsinket. Det kommer på Naturstyrelsens hjemmeside.

Arter som allerede bliver holdt privat og som bliver forbudt. Hvor skal man melde at man har dem? Og hvad er tidsfristen ? Men det ved vi måske først når EU-listen bliver offentliggjort.
Det er Naturstyrelsen, som er myndighed. Vi arbejder på at få fastlagt procedurer for alle de situationer, der kan komme, og få det på hjemmesiden. (men der bliver som nævnt øverst, ikke stillet krav om registrering).

Jeg syntes i øvrigt at det er underligt at EU-listen ikke er offentliggjort, men at man kan læse på div. sider på Internettet (bl.a. hos jer) om de 37 arter. Er det muligt at listen kommer til at se anderledes ud i sidste ende?
Nej, den ændrer sig ikke. Den er vedtaget 4. december 2015, og det var i den forbindelse, at der kom en del pressehistorier om den. Men ikrafttrædelse trækker som nævnt ovenfor lidt ud.

Her er link til Naturstyrelsens hjemmeside, hvor sidste nyt også kan læses.

Her er link til EU forordningen ang. invasive arter

På en tysk side tolker de det sådan at arterne også bliver forbudt i zoologiske haver. Hvilket er korrekt. Men læs selv her.

Sumpbæver, næsebjørn, en mangust art og flere egern arter bliver forbudt i Danmark. Klik på billedet for at få en pdf version af EU forordningen